• Rekomendacijos mokykloms dėl specialiųjų mokymo priemonių pasirinkimo
  • Seminarų ciklo „Įtraukusis ugdymas: ką dar svarbu žinoti?“ medžiagos pristatymas metodinėse grupėse (2022 m. gruodžio 12 d.). Dalyvavo visi gimnazijos mokytojai ir pagalbos specialistai.
  • 60% mokytojų dalyvavo įvairiuose mokymuose apie įtraukųjį ugdymą, iš jų 14% mokytojų net keliuose seminaruose. 2022 m. birželio 22 d. metodinės tarybos posėdyje buvo aptariami prioritetai 2022–2023 m. m., vienas iš jų – įtraukusis ugdymas. 2022–2023 m. m. metodinės tarybos vienas iš uždavinių buvo skatinti mokytojus stiprinti mokymo diferencijavimą, individualizavimą, suasmeninimą atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius, taikant įtraukųjį ugdymą.

Pagalbos mokiniui specialistai

Viešoji informacija apie įtraukųjį ugdymą:

Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? Atmintinė mokykloms

Itraukiojo ugdymo igyvendinimo rekomendacijos